Preaload Image

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU E-LEARNING FUTURE INVESTMENT

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin (zwany dalej “Regulamin”) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług przez Future Investment Patryk Jakubek (zwany dalej “FIP”) w postaci świadczenia usługi udostępniania publikacji szkoleniowych z certyfikatem za pośrednictwem serwisu internetowego Future Investment (zwany dalej “Serwis”), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług, zasady ochrony danych osobowych Uczestników oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa wyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu pod adresem: futureinvestment.pl w stopce strony lub bezpośrednio pod linkiem: https://futureinvestment.pl/regulamin-serwisu/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis dostępny jest dla Konsumentów (w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) zawierających Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zarejestrowanych w Serwisie (zwanych dalej “Użytkownicy” a każdy z nich osobno “Użytkownik”).

Serwis składa się z oprogramowania, e-booków, audiobooków, bazy pytań testowych (zwane dalej: publikacja szkoleniowa lub kurs), sklepu on-line oraz ewentualnie innych treści niezbędnych lub pomocnych w korzystaniu z Serwisu.

Publikacje szkoleniowe i kursy, o którym mowa wyżej, to udostępniona w formie elektronicznej treść szkoleniowa.

Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania Umowy przez Strony lub odpowiednio przesłania do FIP na stronie internetowej futureinvestment.pl formularza Zamówienia (zwanego dalej “Zamówienie”) drogą elektroniczną.

Koniecznym warunkiem zawarcia Umowy i korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów na korzystanie z Serwisu.

Właścicielem Serwisu (zwanym dalej “Wydawnictwem”) jest Future Investment Patryk Jakubek, NIP 6182102398,

z siedzibą przy ul. Kościuszki 7 m.6, 58-200 Dzierżoniów, Polska. Preferowany kontakt e-mail: kontakt@futureinvestment.pl

 

§ 2 Gwarancja jakości

FIP oświadcza, że Serwis jest stworzony i modernizowany wedle najlepszej wiedzy FIP, z należytą starannością.

FIP gwarantuje, że nośnik i instrukcja użytkownika Serwisu są wolne od wad fizycznych, uniemożliwiających właściwą instalację, rejestrację i korzystanie z Serwisu.

W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy ujawnią się wady fizyczne nośnika, Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego usunięcia wady lub wymiany nośnika na nowy w przypadku niemożności usunięcia wady. Reklamację należy zgłosić FIP niezwłocznie po ujawnieniu się wady. FIP nie odpowiada za wady będące wynikiem okoliczności niezależnych od FIP lub jego podwykonawców lub niewłaściwego używania Serwisu, jednak FIP dołoży wszelkich starań, aby usunąć i naprawić wady będące wynikiem okoliczności niezależnych od FIP lub jego podwykonawców, a także wyjaśnić w jaki sposób prawidłowo używać Serwisu, w tym pomocny jest krótki film instruktażowy, dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ow9jFXplym4

Wyłącza się uprawnienia Użytkowników wobec FIP z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych, ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem § 13 ust. 7.

FIP nie odpowiada za działania osób trzecich. FIP nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych w Serwisie lub brakiem możliwości korzystania z Serwisu, niezależnie od przyczyny.

FIP nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkowników skutkujące brakiem możliwości korzystania z Serwisu, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymagań technicznych, o których mowa w § 4 poniżej.

FIP nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

W każdym przypadku, odpowiedzialność FIP wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia wskazanego w Umowie lub Zamówieniu.

FIP dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji i weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. FIP nie gwarantuje aktualności danych zawartych w Serwisie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność danych zawartych w Serwisie i skutki korzystania z Serwisu.

Działalność oświatowa FIP nie stanowi szkoły, placówki, zespołu placówek lub innej formy wychowania przedszkolnego.

§ 3 Zakres licencji

Licencja udzielona Użytkownikowi na podstawie Umowy jest niewyłączna, nieprzenaszalna i obowiązuje na terytorium całego świata przez okres wskazany w Umowie.

Licencja udzielona jest na czas wskazany na stronie internetowej. Termin nielimitowany dostęp rozumiany jest jako dostęp dla danego użytkownika, do czasu posiadania konta w serwisie. Użytkownik posiada dostęp w trakcie trwania kursu, a także po ukończeniu egzaminu końcowego. Za wywiązanie się z Umowy w tym zakresie rozumiany jest dostęp do kursu przez miesiąc, ponieważ w przypadku ewentualnego przewidywania, że działalność zostanie zamknięta, FIP powiadomi o tym fakcie na stronie internetowej na miesiąc przed zamknięciem. FIP dokłada wszelkich starań, aby usługa jak i dostęp użytkownika trwał jak najdłużej.

§ 4 Wymagania techniczne

Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym paragrafie.

Do poprawnego działania Serwisu wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, z zainstalowaną jedną z przeglądarek:

-Mozilla Firefox w wersji 25.0 lub nowszej,

-Google Chrome w wersji 30 lub nowszej,

Dodatkowe wymagania techniczne:

-włączona obsługa ciasteczek (cookies)

-włączona obsługa JavaScript,

-włączona obsługa wyskakujących okienek (zalecane wyłączenie dodatków blokujących reklamy wyskakujące okienka) w trakcie korzystania z Serwisu lub dodanie strony futureinvestment.pl do listy wyjątków,

Ze względu na różnice w działaniu przeglądarek, a także wtyczki Java, niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać poprawnie na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows.

FIP nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub niemożność korzystania z Serwisu, wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń Użytkownika, bądź nieprzestrzegania przez niego wymagań technicznych opisanych w § 4 Regulaminu. FIP dołoży wszelkich starań, aby pomóc użytkownikowi w naprawieniu lub dostosowaniu oprogramowania w celu uruchomienia Serwisu.

FIP nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w § 4 ust. 2-4 niniejszego paragrafu. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

W związku z koniecznością aktualizacji lub konserwacji Serwisu w wersji on-line wszystkie treści dostępne przez Internet mogą być czasowo niedostępne. FIP dołoży wszelkich starań, aby niedostępność ta następowała między godziną 20.00 a 6.00. Niedostępność Serwisu nie stanowi naruszenia postanowień Regulaminu.

§ 5 Wynagrodzenie

Ceny kursów podane na stronie uwzględniają podatek VAT. Stawka podatku VAT wliczona w cenę brutto wynosi 23%, o ile co innego nie wynika z informacji podanej w cenniku lub Umowie.

Aby otrzymać fakturę VAT za dostęp do Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest w Zamówieniu na stronie futureinvestment.pl wpisać w uwagach prośbę o wystawienia faktury VAT lub napisać e-mail do FIP ze stosowną prośbą na adres kontakt@futureinvestment.pl, a także podać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT: nazwa i siedziba firmy, numer nip. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej.

W przypadku realizacji kuponów (zwanych dalej “Kupony”) oferujących dostęp do Serwisu, dostęp do Kursu, certyfikat papierowy bądź wykorzystanie bezpłatnego dostępu do Serwisu z wykorzystaniem Kuponu, za datę zawarcia Umowy uważa się datę wykupienia Kuponu w Serwisie. Jeżeli kupon został zakupiony u Partnera FIP za datę wykupienia Kuponu uważa się jego realizację w Serwisie.

Kupony te mogą być zrealizowane jedynie na nowych kontach (tj. takich, na których nie był wcześniej aktywowany inny Kupon lub nie został zakupiony abonament), o ile szczegółowe zasady danej oferty nie stanowią inaczej.

W przypadku sytuacji wymienionej wyżej zapisy Regulaminu mają wyższość nad zapisami regulaminu oferty.

Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty FIP wynagrodzenia w kwocie wskazanej w Umowie lub Zamówieniu wraz z podatkiem VAT.

Wynagrodzenie jest płatne z góry, w terminach wskazanych w Umowie lub Zamówieniu, a w przypadku nie wskazania terminów w Umowie lub Zamówieniu wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, w sposób opisany w § 1 ust. 8.

Za datę płatności uważa się datę wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy FIP lub na rachunek prowadzony przez pośrednika płatności Przelewy24 i PayPal.

Użytkownik jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie przelewem na rachunek wskazany w fakturze VAT.

W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia lub jego części przekraczającego 30 dni, FIP jest uprawnione do:

-powstrzymania się ze świadczeniami na rzecz Użytkownika, a w szczególności do zaprzestania przesyłania lub udostępniania aktualizacji, do zablokowania dostępu do Serwisu,

-żądania zapłaty całości lub odpowiedniej części wynagrodzenia w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami ustawowymi, obciążenia Użytkownika zryczałtowanymi kosztami wezwania do zapłaty w wysokości 50 zł za każde wezwanie.

W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia lub jego części, przekraczającego 60 dni, całość wynagrodzenia należnego za okres obowiązywania Umowy staje się wymagalna, a FIP ma prawo dochodzenia tak ustalonej należności. W przypadku, gdy okres opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia lub jego części przekraczać będzie trzy miesiące, FIP uprawnione będzie do rozpoczęcia procedury windykacji należności za pośrednictwem firmy zawodowo zajmującej się windykacją należności. Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej procedury, w zryczałtowanej wysokości 5% kwoty netto windykowanej należności.

§ 6 Obowiązywanie i rozwiązanie umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od momentu wskazanego powyżej w § 1 ust. 8 do dnia upływu terminu wskazanego w Umowie lub Zamówieniu. Umowa z adnotacją o nielimitowanym dostępie, nieograniczonym dostępie zostaje uznana za spełnioną po ukończeniu kursu lub na podstawie licencji. Po tym czasie użytkownik traci uprawnienie żądania dostępu do kursu, przy czym FIP dołoży wszelkich starań, aby dostęp do kursu trwał jak najdłużej, a użytkownik był usatysfakcjonowany nauką w Serwisie.

FIP ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik narusza zasady korzystania z Serwisu określone w niniejszym Regulaminie lub prawa autorskie FIP do Serwisu. Użytkownik opóźnia się z uiszczeniem należnego FIP wynagrodzenia lub jego części przez okres co najmniej 30 dni.

Użytkownik ma prawo rozwiązania w każdym czasie trwania umowy, wtedy FIP usuwa dostęp do Serwisu użytkownika.

§ 7 Konta Użytkowników

Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne.

Użytkownik zobowiązuje się podać swoje prawdziwe dane w Zamówieniu na stronie internetowej futureinvestment.pl.

Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jednego Użytkownika, ani udostępnianie posiadanego konta osobom trzecim.

Nazwa konta (login Użytkownika) nie może być obraźliwa ani godzić w niczyje dobre imię.

Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta, adresu strony internetowej, napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich.

Wszyscy użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat, aby mieć konto użytkownika. Konta każdego użytkownika, co do którego stwierdzimy lub podejrzewamy, że jest niepełnoletni, zostaną usunięte, a dostęp ograniczony.

W celu poprawnego korzystania z Serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować FIP o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w Serwisie. W przypadku braku realizacji obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim lub w sytuacji podania przez Użytkownika błędnego adresu, uznaje się że informacje przekazane na adres e-mail podany w ustawieniach konta zostały poprawnie doręczone.

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła dostępu do Serwisu, tak aby było niedostępne dla osób trzecich. FIP nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia kodów dostępu do Serwisu osobom trzecim.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do Kursów, do których nie ma uprawnień lub nie zostały objęte Umową.

Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów FIP lub pobierających z nich dane. Stwierdzenie, że Użytkownik, który posiada dostęp do Serwisu, kopiuje z którejś z zakupionych baz danych dane w ilościach wskazujących na kopiowanie w nietypowym zakresie części lub całości bazy danych, prowadzić będzie do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad Regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte a umowa z Użytkownikiem rozwiązana w trybie natychmiastowym.

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej FIP kontakt@futureinvestment.pl.

W przypadku rezygnacji z dostępu do Serwisu, po rozpoczęciu korzystania, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, opłata za niewykorzystaną część abonamentu nie podlega zwrotowi.

§ 8 Dostęp do kursów

W przypadku Użytkowników zamawiających kursy bezpośrednio w Serwisie poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy24 i Paypal uruchomienie dostępu do Serwisu w wybranym zakresie następuje po wpłynięciu należności na konto rachunek prowadzony przez wymienione serwisy.

Po zakończeniu umowy dostęp do treści kursu w Serwisie jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania umowy na kolejny okres, ani też przesyłania do FIP powiadomień o rezygnacji z Serwisu (o ile nie zawarł odrębnej umowy na korzystanie z Serwisu, która stanowi inaczej).

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

§ 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FIP zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FIP.

FIP może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, a w szczególności:

-nazwisko i imię Użytkownika,

-adres do korespondencji,

-numer telefonu Użytkownika,

-adresy elektroniczne Użytkownika.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Serwisu.

FIP może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż powyższe, jeżeli są niezbędne ze względu na właściwość usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te będą oznaczone jako niezbędne do wykonania umowy.

Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika FIP nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem tych danych, które są:

-niezbędne do rozliczenia z Użytkownikiem oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Serwisu,

-niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez FIP, za zgodą Użytkownika,

-niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,

-dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.

  Użytkownicy maja prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

§ 10 Treści w serwisie i prawa autorskie

Treści i materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z nabyciem praw do udostępnionych za jego pomocą treści. Użytkownik może korzystać z treści Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z zawartą Umową i przepisami prawa.

Wszelkie nazwy, znaki towarowe i firmowe występujące w Serwisie podlegają ochronie.

W przypadku chęci wykorzystania poza Serwisem materiałów, do których FIP posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody FIP.

FIP zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń w ich ramach a także do usuwania niektórych elementów w trakcie trwania Umowy. Użytkownik akceptuje ten fakt. W przypadku korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez FIP urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, FIP może uniemożliwić dostęp do tych danych. FIP nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. FIP powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do danych o treści bezprawnej.

§ 11 Reklamacje

Wzór reklamacji dostępny do pobrania: kliknij tutaj aby rozpocząć pobieranie dokumentu

Reklamacja składana przez Użytkownika Serwisu powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej na adres kontakt@futureinvestment.pl oraz powinna zawierać:

-imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe osoby składającej reklamację, numer konta bankowego do dokonania zwrotu,

-przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

-podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres FIP. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu. FIP dołoży wszelkich starań, aby reklamacja była rozpatrzona możliwie najszybciej.

Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu pisemnie, na adres: Future Investment, ul. Kościuszki 7 m.6, 58-200 Dzierżoniów, Polska.

Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają imienia i nazwiska, adresu e-mail kupującego i numeru konta bankowego do dokonania zwrotu. Brak wskazanych danych może być przyczyną niemożności powiązania zakupu z osobą dokonującą reklamacji. Z tego powodu w sytuacji składania reklamacji na adres kontakt@futureinvestment.pl, prosimy o wiadomość z adresu e-mail kupującego. W razie niezałączenia niezbędnych informacji FIP powiadomi o brakach w reklamacji i poprosi o uzupełnienie danych, w celu możliwości zweryfikowania wniosku i osoby kupującego.

§ 12 Niezgodność towaru z umową

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy.
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

2a. Trwałość jest to zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §12 ust. 2, jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §12 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §7 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

13. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z do §7 ust. 12 powyżej;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od do §12 ust. 12 powyżej;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

15. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. ul. Kościuszki 7, lok. 6, 58-200 Dzierżoniów.

16. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

18. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

20. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

22. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 13 Postanowienia dotyczące konsumentów

Użytkownik, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa FIP lub na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny.

Konsument, który zawarł umowę na korzystanie z Serwisu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie może od niej odstąpić w przypadku kiedy wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta. Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

W przypadku Serwisu jest to zaakceptowanie przycisku na stronie Zamówienia, opisanego następująco: “Akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy, tym samym tracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy.”.

Umowy na odległość są zawierane z Konsumentami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

W przypadku Konsumentów FIP rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni FIP nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta oznacza to uznanie żądania Konsumenta za uzasadnione.

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15a. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący Konsumentem, ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 14 Voucher

W celu zakupu voucheru dla bliskiej osoby, niezbędne jest podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail osoby obdarowanej podczas składania zamówienia, w celu przygotowania konta z dostępem do kursu. Kupujący po dokonaniu płatności automatycznie otrzymuje dostęp do kursu, który umożliwia sprawdzenie kursu. Następnie kupujący otrzymuje indywidualnie przygotowany elektroniczny voucher, na którym znajdują się podane imię i nazwisko osoby obdarowanej, wygenerowane login i hasło oraz nazwa wybranego kursu. Z chwilą otrzymania voucheru kupujący traci kurs z własnego konta, który przechodzi na konto osoby obdarowanej. Dostęp do kursu na koncie osoby obdarowanej jest aktywny od chwili wysłania vouchera drogą mailową do kupującego. Vouchery ze względu na specyfikę automatycznego dostępu do kursu traktowane są jak bezpośredni zakup kursu. Vouchery są ważne 30 dni.

§ 15 Zasady dotyczące opinii o kursach (komentarzy)

1. Na stronie Platformy edukacyjnej, na podstronach poszczególnych kursów znajdują się opinie o kursach (komentarze).

2a. Czekamy na przemyślane, pełne szacunku komentarze, które pozostają w temacie. Komentarze, które nie pozostają w temacie, mogą zostać usunięte.

2b. Nie zezwalamy na komentarze, które:

(1) mają charakter seksualny, są nieprzyzwoite, nieprzyzwoite, groźne, zniesławiające, podżegające, obraźliwe, nękające, agresywne, obraźliwe lub w inny sposób budzące sprzeciw

(2) zawierają wulgaryzmy lub wyrażają nienawiść, bigoterię, rasizm, zastraszanie lub wyzywanie

(3) są nielegalne lub w inny sposób stanowią lub zachęcają do popełnienia przestępstwa

(4) zawierają reklamy, nakłanianie lub promocje,

(5) naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnicę handlową, prawo do reklamy/prywatności lub inne prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej,

(6) zawierają link poza witrynę,

(7) mogą zostać uznane za spam, 

(8) są uważane za alternatywne konto wcześniej zbanowanego konta,

(9) zawierają jakiekolwiek informacje umożliwiające identyfikację użytkownika lub stanowią próbę podszywania się pod kogoś innego,

(10) zostały napisane przez użytkownika przed ukończeniem kursu.

2c. Komentarze są sprawdzane przed publikacją, w celu weryfikacji zgodności z regulaminem.

2d. Komentarze, które nie są zgodne z powyższymi wytycznymi, mogą zostać usunięte przed publikacją.

3. Komentarze w serwisie mogą wystawiać jedynie osoby, które wcześniej dokonały zakupu kursu.

4. Zaznajamiamy się z wystawionymi opiniami i stosownie na nie reagujemy odpowiedziami pod opiniami oraz kontaktem z opiniodawcą.

5a. W formularzu wstępnym przed podejściem do egzaminu kursanci są proszeni o wystawienie opinii o kursie. Wystawienie opinii jest dobrowolne. W podziękowaniu za wystawienie opinii, kursant otrzymuje rabat na certyfikat papierowy.

5b. Nie stosujemy praktyk płacenia za pozytywne opinie, tzw. opinii sponsorowanych.

§ 16 Zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym futureinvestment.pl

Kod rabatowy jest to elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym futureinvestment.pl prowadzonym przez Serwis, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

Klient/Użytkownik jest to osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Serwis lub indywidualnego porozumienia z Serwisem Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;

Data ważności jest to data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie futureinvestment.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

1. Serwis zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym futureinvestment.pl.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Serwisowi.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Serwisu Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.
7. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Serwis promocji, a także na stronie internetowej jako pop-up.
8. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
9. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Zastosuj kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Serwisu.
10. Wpisanie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
11. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Serwisie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Serwisie.
12. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
13. Serwis ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych.

§ 17 Postanowienia końcowe

O każdej zmianie Regulaminu FIP powiadomi Użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany na Koncie Użytkownika. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany Umowy zawartej między Użytkownikiem a Wydawnictwem.

Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia zmian w Regulaminie Użytkownik nie złoży za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nową treść Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację Użytkownika z korzystania z Serwisu (konto zostanie zablokowane i skasowane).

Dodatkową pomoc i informacje o działaniu Serwisu Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora Serwisu (pod adresem poczty elektronicznej kontakt@futureinvestment.pl.

Wprowadzenie przez FIP nowego lub zmienionego Regulaminu lub cennika pozostaje bez wpływu na treść stosunków umownych powstałych przed tą zmianą.

Wszelkie powiadomienia związane z niniejszą Umową, przeznaczone dla Użytkownika, mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Zamówieniu jako do kontaktów bieżących, o ile niniejszy Regulamin nie przewiduje wyraźnie wymogu zachowania formy pisemnej.

Użytkownik zobowiązany jest do powiadamiania FIP o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących Użytkownika, zawartych w Zamówieniu. W przypadku braku takiego powiadomienia, przesyłka lub wiadomość skierowana na adres podany w Zamówieniu będzie uznana za skutecznie doręczoną. W przypadku zwrotu przesyłki lub wiadomości wysłanej na adres Użytkownika z adnotacją: “odmowa przyjęcia”, “nie podjęte w terminie”, “adresat nieznany”, “adresat zmienił adres” lub inną równoznaczną, uznawać się będzie, że przesyłka lub wiadomość została skutecznie doręczona w dacie, w której Użytkownik odmówił jej przyjęcia, serwer poinformował o braku możliwości doręczenia wiadomości, lub w której upłynął co najmniej 7-dniowy termin podjęcia przesyłki listownej lub kurierskiej awizowanej pod adresem Użytkownika.

Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Serwisu mają jedynie charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia Umowy oraz Regulaminu.

Wszelkie spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby FIP lub jego następcy prawnego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie baz danych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszego Regulaminu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy cennikiem a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści Umowy.

error: Zawartość chroniona przed kopiowaniem