Preaload Image

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Future Investment Patryk Jakubek z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, przy ul. Kościuszki 7 (zwane dalej Future Investment Polska).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem

e-mail: kontakt@futureinvestment.pl

lub

Future Investment Patryk Jakubek, ul. Kościuszki 7, 58-200 Dzierżoniów.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

1) Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) Rozpatrywanie skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3) Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;

4) Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

5) Prowadzenie statystyk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności;

6) Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność;

7) Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód w celu prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów;

8) Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

– podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,

– podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

1) Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach – Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

2) Dokumenty rozliczeniowe – Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

3) Dokumenty związane z rękojmią – Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

4) Dane dla celów marketingowych – W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

5) Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego – Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Przysługuje Państwu prawo do nieodpłatnego wglądu do swoich danych zgromadzonych przez naszą firmę oraz prawo do ich poprawiania, zablokowania lub usunięcia, jeżeli zgodnie z ustawą jest to możliwe.

error: Zawartość chroniona przed kopiowaniem